Raid sipelga- ja prussakatõrje aerosool 300 ml

Bränd: Raid

Original price was: 4,49 €.Current price is: 3,37 €.11,23 /liiter

Laost otsas

Mõjub sipelgatele ja prussakatele ning nende munadele. Sipelgate ja teiste mittelendavate putukate tõrjeks siseruumides. Kasutamine muul otstarbel ja kasutusjuhendi vastaselt on keelatud. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Hoida pakend püstasendis. Suunata pihusti vajalikule pinnale ja vajutada nuppu ühtlase tugevusega. Töödelda mittelendavate putukate liikumisteid, liikumis- ja peidupaiku, näiteks kappe, prügikaste, aknaid ning ukselenge, pragusid ja sooni. Pikaajalise mõju tagamiseks pihustada aerosooli putukate liikumisteedele, peidukohtadesse, seina ja aknapragudesse. Töödelda pindu u 30 cm kauguselt (u 5 sekundit jooksva meetri kohta). Tuulutada töödeldud ruume 15 minutit pärast töötlemist. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Ettevaatust. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Põhjustab nahaärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Pese käed hoolikalt pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Hävitada pakendi sisu ohtliku jäätmena ja tühi pakend segajäätmena. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab tsüpermetriini. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Tähelepanu! Toodet ei või pihustada inimeste ega lemmikloomade suunas. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Töötlemise ajal ei või ruumis olla toiduaineid, köögi- ega sööginõusid. Mitte pihustada pinge all elektriseadmetele. Lemmikloomade akvaariumid, terraariumid ja puurid tuleb viia töötlemise ajaks mujale või kinni katta. Töötlemise ajaks sulgeda akvaariumi õhufilter. Tootja ei soovita kasutada toodet ruumides, kus on väikseid lapsi. Käidelda ventileeritavas kohas.

Toode on kategoorias SUUR SOODUSMÜÜK.