Raid Putukatõrjevahend maja aerosool 150 ml

Bränd: Raid

Original price was: 2,69 €.Current price is: 2,02 €.13,47 /liiter

Laost otsas

Raid Multi putukatõrjeaerosool tõrjub tõhusalt eri liiki putukaid kogu majas. Tõrjevahendi toime säilib töödeldud pindadel mitu päeva. Kasutamine muul otstarbel ja kasutusjuhendi vastaselt on keelatud. Enne kasutamist hoolikalt loksutada. Hoida pakend püstasendis. Aerosooli ei ole vaja suunata otse lendavatele putukatele, tõrjeks piisab õhus lenduvast tõrjevahendi aerosoolist. Uksed ja aknad sulgeda. Töötlemise ajal ei või ruumis viibida teisi inimesi. Tõrjevahendit pihustada ruumi u 30 m3 pinnale 8-10 sekund jooksul. Pihustades hoida aerosooli vähemalt ühe meetri kaugusel tundlikest pindadest. Pärast töötlemist lahkuda ruumist. Hoida ruum suletuna 15 minuti jooksul. Seejärel tuulutada ruumi hoolikalt. Kiire toime saavutamiseks pihustada tõrjevahendit otse putukate suunas. Suunata tõrjevahend otse hoonesse tungivatele herilastele ja muudele putukatele. Toodet ei või kasutada ühes ruumis mitu päeva järjest. Vältida väikeste laste viibimist vahendiga töödeldud ruumides.

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.

Ettevaatust. Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Põhjustab nahaärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Pese käed hoolikalt pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Pihustatud ainet mitte sisse hingata. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Hävitada pakendi sisu ohtliku jäätmena ja tühi pakend segajäätmena. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Tähelepanu! Toodet ei või pihustada inimeste ega lemmikloomade suunas. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Töötlemise ajal ei või ruumis olla toiduaineid, köögi- ega sööginõusid. Mitte pihustada pinge all elektriseadmetele. Lemmikloomade akvaariumid, terraariumid ja puurid tuleb viia töötlemise ajaks mujale või kinni katta. Töötlemise ajaks sulgeda akvaariumi õhufilter. Tootja ei soovita kasutada toodet ruumides, kus on väikseid lapsi. Käidelda ventileeritavas kohas.

Toode on kategoorias SUUR SOODUSMÜÜK.